Podmínky použití funkce Ověření dostupnosti služeb McFiber, s.r.o.

Odesláním formuláře pro ověření dostupnosti souhlasíte s tím, že jsme oprávněni sami nebo prostřednictvím třetích osob zpracovávat vaše osobní údaje a třídit je pro účely nabízení služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro naše další marketingové a obchodní účely a účely sesterských společnostní nebo mateřské společnosti, a to v rozsahu, v jakém byly údaje vámi poskytnuty, nebo získány v souvislosti s poskytováním služeb McFiber.

Souhlasíte s tím, aby jsme vás informovali o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení jakýkoli den v týdnu, víkendy nevyjímaje, a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu.

Jsme oprávněni zpracovávat provozní a lokalizační údaje vztahující se k našim službám pro výše uvedené účely po dobu tří měsíců ode dne jejich vzniku. Jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje s výjimkou lokalizačních údajů pro výše uvedené účely po celou dobu platnosti smlouvy, pokud jste ji s námi uzavřeli, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze smlouvy, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Dále souhlasíte s tím, že jsme oprávněni pro účely zasílání obchodního sdělení nadále zpracovávat vaše jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového spojení) i po vypořádání práv a povinností ze smlouvy pro účely nabízení produktů a služeb.

Máte právo na informace o údajích, které o vás sami nebo prostřednictvím třetích subjektů zpracováváme, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zjistíte-li, že údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhovíme-li žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo. Další vaše práva a další informace ke zpracování údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ, v § 88 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů dle předchozích odstavců, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu na naši zákaznickou linku, případně dalšími způsoby uvedenými na internetových stránkách www.mcfiber.cz nebo ve smluvních dokumentech. Jste oprávněni odmítnout souhlas s užitím vašeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.